I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností Medikapharm, s. r. o.
2. Kupujícím je každá v obchodě zaregistrovaná osoba (fyzická či právnická), která objednávku zpracuje.
3. Objednávkou se rozumí odeslaný formulář, který obsahuje informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží, odeslaný na adresu prodávajícího.

II. Objednávka, uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Podmínkou platnosti objednávky je úplné a pravdivé vyplnění všech požadovaných náležitostí a údajů. Každá objednávka musí obsahovat: jméno kupujícího, poštovní adresu, telefonní číslo, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob zaslání zboží.
2. Všechny přijaté objednávky jsou považovány za závazné.
3. Kupující má právo objednávku stornovat, a to pouze v den vystavení objednávky a v případě, že produkty nebyly ještě prodávajícím fakturovány. Objednávku je možné stornovat telefonicky nebo písemnou formou (e-mailem nebo poštou). Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu písemnou formou (poštou nebo e-mailem).
4. Kupující (spotřebitel) je oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Náklady na vrácení zboží nese sám kupující, který je povinen zaslat nepoškozené zboží na adresu společnosti jako zásilku s dohodnutým pojištěním proti škodám způsobeným přepravou zboží (ne na dobírku).
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud objednané zboží není možné dodat v ceně nebo ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami a nedohodne se s kupujícím na náhradním plnění, nebo pokud kupující nesplní povinnosti spojené s realizací objednávky.

III. Dodací podmínky

1. Místem plnění smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním formuláři obchodu. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (pošta, kurýrní služba).
2. Provozovatel dodá zboží kupujícímu po přijetí objednávky co možná v nejkratší době, dodací lhůty jsou uvedeny na webové stránce provozovatele. Kupující si je vědom, že při plnění závazků provozovatele mají uváděné termíny dodávek orientační charakter. V případě, že provozovatel není schopen v dohodnutém termínu dodat kupujícímu veškeré objednané zboží, vyrozumí provozovatel o této věci v co nejkratším čase kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání alternativního zboží.
3. Zboží je při dopravě bezpečně zabalené v krabici a přelepené páskou s logem Medikapharm. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat kompletnost zásilky a fyzickou neporušenost. Pokud je zásilka zničená nebo viditelně poškozená, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele. Jakékoliv pozdější reklamace na fyzické porušení zboží a množství nebudou akceptovány. Přepravní náklady v ceně zboží nejsou zahrnuty. Cena za dopravu se účtuje dle platného ceníku, který je uveden na stránce e-shopu. V případě, že je zboží skladem, se objednávky realizují okamžitě. V případě, že zboží nebylo distribuováno z důvodu nedostatku na skladě, distribuuje se okamžitě po jeho dodání na sklad.
Expediční lhůty, poštovné – je přesně uvedeno u každé objednávky
Expediční lhůty – jsou přesně uvedeny u každé objednávky

IV. Kupní cena, platby

1. Ceny, které jsou uvedeny na stránkách obchodu, platí výhradně pro nákup prostřednictvím obchodního systému. Dopravné není součástí ceny, pokud není uvedeno jinak. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží.
2. Způsoby platby
– Bankovním převodem / vkladem na účet
– Platba kartou
– Dobírka (zásilková služba)
– PayPal
3. Prodávající bude rezervovat zboží pro kupujícího maximálně 7 kalendářních dnů ode dne přijetí objednávky. Pokud do 7 dnů nedojde k platbě, prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy.
Akční ceny uvedené v akční nabídce jsou platné po dobu platnosti dané akce. V případě uplatnění jiné slevy se tyto slevy nevztahují na akční zboží uvedené v akční nabídce. Jednotlivé slevy není možné sčítat.

V. Záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží

1. Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv je stanovena na minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.
2. Reklamace jsou vyřizovány podle platných právních předpisů Slovenské republiky.
3. Kupující má právo v případě doručení poškozeného zboží žádat vrácení peněz nebo zrealizovat novou objednávku.
4. Kupující (spotřebitel) má právo do 7 dnů od data doručení v neporušeném stavu včetně dokladů, které byly dodány spolu s ním, zboží vrátit bez udání důvodu. Společnost Medikapharm, s.r.o. nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby. V případě vrácení zboží je kupující povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo zasilatelskou společností.
5. V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil. Do vrácené částky se cena poštovného a balného nezapočítává. Po dohodě může být navrácení částky uskutečněno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, které bude zasláno buď samostatně, nebo s další objednávkou zákazníka. Pokud se zboží zasílá samostatně (v případě výměny zboží), poštovné a balné se neúčtuje.

VI. Ochrana soukromí

1. Provozovatel se zavazuje, že bude od kupujícího vyžadovat pouze údaje, které slouží výlučně pro potřeby prodávajícího v souvislosti s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy (jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu).
2. Kupující prohlašuje, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, které jsou nutné při činnosti prodávajícího, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji kupujícího bude zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.
3. Při registraci má kupující možnost zvolit si zasílání informací o jiných marketingových akcích nebo nových produktech od provozovatele.
4. Provozovatel se zavazuje k tomu, že na přání a na základě telefonické nebo písemné žádosti kupujícího i bez udání důvodů, kdykoliv vymaže jeho osobní údaje ze své databáze.
5. Aktualizaci osobních údajů může registrovaný Kupující uskutečnit přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu ihned po přihlášení.

VII. Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Kupující odesláním objednávky bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení „Všeobecných obchodních podmínek“ ve znění platném v den odeslání této objednávky.
2. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil a souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
3. Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád zásilkového prodeje
1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu ihned po převzetí prohlédnout zboží. Převzetím se rozumí
předání zboží dopravcem (např. pošta) zákazníkovi.
2. V případě zjištění rozdílu v druhu zboží nebo v množství s údaji na faktuře a dodacím listu je nutno
podat o tomto stavu zprávu prodejci do tří pracovních dnů od převzetí.
3. Kupující musí zjištěné vady oznámit prodejci písemně na adresu prodejce. V oznámení musí kupující
uvést zjištěné vady a musí uvést nárok, který si uplatňuje v důsledku chyby.
4. Kupující si může v důsledku chybné zásilky uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží –
výměna vadného zboží za zboží bezvadné – odstoupení od smlouvy.
5. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit fakturu (dodací list) a vlastní reklamované zboží.
6. Kupující při uplatňování reklamace vyplní reklamační formulář a zašle ho poštou nebo písemně faxem na
adresu prodejce.
7. V souladu se zákonem o podomním prodeji a zásilkovém obchodě máte právo po doručení zboží na
vrácení zaplacené částky za toto zboží, v případě zaslání nepoškozeného a nepoužitého zboží zpět na naši
adresu nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží od dopravce. Částka zaplacená za zboží vám bude poukázána
poštovní poukázkou bez zbytečného odkladu, jakmile bude zboží doručeno na naši adresu a bude splňovat výše
uvedené podmínky.
8. Reklamace vyřizujeme na adrese: Medikapharm, s. r. o.., 821 04 Bratislava. Tel.: 0917 523 830